Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ “เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ...

โครงการ “เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ...

Mol-Thailand

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี ประจำปี 2561 งวดที่ 1-16 ...

Mol-Thailand

คุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย ...

Mol-Thailand

คุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ...

Mol-Thailand

ค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดเพชรบุรี ...

Mol-Thailand

โครงการ “เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ...

TOP