Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดเพชรบุรี ปี 2561 (มกราคม – ธันวาคม 2561) ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดเพชรบุรี ไตรมาส 4 ปี 2561 (ตุลาคม – ...

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดเพชรบุรี ไตรมาส 4 ปี 2560 ...

TOP