Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี

‘5 เสือแรงงานเพชรบุรี’ จับมือ ‘กอ.รมน. และตรวจคนเข้าเมือง’ ตรวจเข้ม ‘แคมป์ก่อสร้างและไซต์งาน’ ป้องกัน ‘Covid – 19’ และ ‘การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน’

pll_content_description

วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวอนงค์นาถ มีศิริ แรงงานจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวภัทราภรณ์ โททวี นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบุรี กอ.รมน. และตรวจคนเข้าเมือง ในการออกตรวจแคมป์ก่อสร้าง/ไซต์งาน พร้อมทั้งมอบเจลล้างมือ และน้ำดื่ม ในเขตอำเภอเมือง รวม 3 แห่ง ลูกจ้าง 41 คน ได้แก่

  1. บริษัทครัวบ้านขวัญ จำกัด มีแรงงานจำนวน 15 คน สัญชาติไทย 15 คน (ชาย 2 คน หญิง 13 คน)
  2. บริษัท เน็กพลัส จำกัด มีแรงงาน 10 คน สัญชาติไทย 2 คน (ชาย 2 คน) สัญชาติกัมพูชา 8 คน (ชาย 5 คน หญิง 3 คน)
  3. บริษัท ไซ มิท อีโคไลท์ จำกัด มีแรงงาน จำนวน 16 คน สัญชาติกัมพูชา 16 คน (ชาย 13 คน หญิง 3 คน)

จากการลงพื้นที่เจ้าหน้าที่ได้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการและคนงานในแคมป์ก่อสร้างให้ตระหนักถึงความสำคัญของมาตรการ Bubble and Seal ให้มีการสุ่มตรวจ ATK แก่คนงานอย่างน้อย 1 ครั้ง/สัปดาห์ รวมทั้งกำชับให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) อย่างเคร่งครัดโดยเริ่มจากความเป็นอยู่ เพื่อลดการแพร่ระบาด อาทิ การปรับพฤติกรรมการกินโดยต้องมีการแยกการกินอาหาร ด้านการอยู่อาศัยจำเป็นต้องจัดการห้องน้ำ – ห้องส้วมให้ถูกสุขลักษณะ เพียงพอ เพิ่มอ่างล้างมือ-สบู่ล้างมือ เพื่อให้แรงงานใช้ล้างมือให้สะอาดก่อนทำอาหาร ทานอาหาร เป็นต้น ทั้งนี้ จากการตรวจพบว่า แคมป์ดังกล่าวปฏิบัติถูกต้อง มีการจ้างแรงงานที่ถูกกฎหมาย ไม่ผ่านบริษัทนายหน้า ไม่พบการใช้แรงงานเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และไม่พบพฤติกรรมการค้ามนุษย์หรือพฤติกรรมการนำไปสู่ขบวนการค้ามนุษย์ด้านแรงงานแต่อย่างใด

TOP