Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี

แรงงานจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับคณะทำงานบูรณาการความร่วมมือในการตรวจสภาพการจ้างสภาพการทำงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในเรืประมงทะเล

pll_content_description

 วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. แรงงานจังหวัดเพชรบุรี(นายสิทธิอุดม หนูฤทธิ์) ร่วมกับคณะทำงานบูรณาการความร่วมมือในการตรวจสภาพการจ้างสภาพการทำงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในเรืประมงทะเล ออกตรวจเรือประมง ณ ท่าเทียบเรือสหกรณ์การประมงบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี(นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี) รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี(นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร) ร่วมด้วย ซึ่งได้ตรวจเรือประมงจำนวน ๓ ลำ เเรงงานไทย จำนวน ๕ ราย  เเรงงานเมียนมา จำนวน ๑๐ ราย ผล ไม่ปรากฏว่า มีการกระทำผิดกฎหมายการค้ามนุษย์ และกฎหมายด้านแรงงาน ต่อมาได้ร่วมประชุมคณะทำงานฯ หลังการตรวจ ณ ห้องประชุม สหกรณ์การประมงบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

 

                             

 

TOP