Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี

แรงงานจังหวัดเพชรบุรี ร่วมประชุมวิชาการเผยแพร่และนำเสนอผลงานวิจัยของ ๑๒ ศูนย์วิจัย

pll_content_description

 วันศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. แรงงานจังหวัดเพชรบุรี(นายสิทธิอุดม หนูฤทธิ์) ร่วมประชุมวิชาการเผยแพร่และนำเสนอผลงานวิจัยของ ๑๒ ศูนย์วิจัย ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น ๓ อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

 
 
 

 

 

TOP