Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี

แรงงานจังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรี

pll_content_description

         วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13:30 น. นายวิชาญ ม่วงใหม่ แรงงานจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรี เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (Covid-19) พร้อมชี้แจงมติ ครม.เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 และ การตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 เชิงรุกในสถานประกอบการ และขั้นตอนขอรับเงินทดแทนจากสำนักงานประกันสังคม ให้ที่ประชุมรับทราบ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน

 

TOP