Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี

“สรจ.เพชรบุรี” รณรงค์ ส่งเสริมการจัดตั้งชมรม และ ศูนย์เพื่อนใจ “TO BE NUMBER ONE” ในสถานประกอบการ

pll_content_description

เมื่อวันที่ 13 – 14 มกราคม 2565 นางสาวอนงค์นาถ มีศิริ แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรีลงพื้นที่รณรงค์ ส่งเสริม ‘ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ’ ภายใต้ “โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ” เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมสนับสนุนและรักษาสถานะชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการจังหวัดเพชรบุรีที่มีอยู่เดิม รวมทั้งรณรงค์ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE  ในสถานประกอบการจังหวัดเพชรบุรีแห่งใหม่ ตลอดจนขับเคลื่อนการดำเนินการของชมรมและศูนย์เพื่อนใจให้นายจ้าง ลูกจ้าง เกิดความตระหนักรู้โทษพิษภัยของยาเสพติดและส่งเสริมกระบวนการร่วมคิด และร่วมทำกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการ โดยดำเนินการในสถานประกอบการจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1.บริษัท สมามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาเพชรบุรี 2. บริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นเนล (1994) จำกัด 3.บริษัท ไทลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

TOP