Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี

หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรี ติดตามและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

pll_content_description

TOP