Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี

‘สรจ.เพชรบุรี’ ร่วม ประชุมปรึกษา แนวทางการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายในการทำงาน และแนวทางในการทำงานกับแรงงานข้ามชาติในสถานการณ์โควิด

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวอนงค์นาถ มีศิริ แรงงานจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้
นางสาวภัทราภรณ์  โททวี นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ร่วมประชุม เพื่อปรึกษาหารือแนวทางจัดกิจกรรมการอบรม อสต.ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  และแนวทางในการทำงานกับแรงงานข้ามชาติในสถานการณ์โควิด  ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระพัง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

TOP