Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี

“สรจ.เพชรบุรี” ร่วม ‘ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 12/2565’

pll_content_description

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 12/2565 โดยมี นางสาวอนงค์นาถ มีศิริ แรงงานจังหวัดเพชรบุรี นางสาวอุดม อ่วมละออ จัดหางานจังหวัดเพชรบุรี นางสาวภัทราวรรณ กลับกลายดี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี นางรัศมี สุจโต ประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี นายนิกร นิ่มสาย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม  เพื่อรับทราบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่พบในจังหวัดเพชรบุรี การบริการจัดการวัคซีนโควิด –19 และมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุม 1 พระนครคีรี ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

 

TOP