Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี

‘สรจ.เพชรบุรี’ ร่วมตรวจติดตามผลนายจ้างเข้าร่วม ‘โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs’

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวอนงค์นาถ มีศิริ แรงงานจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้ นายภิญโญ  ชินพัฒนวานิช นักวิชาการแรงงาน ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามผลนายจ้างที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี รวม 4 แห่ง ประกอบด้วย 1. บริษัท พัฒน์กล  ไอซ์  โซลูชั่น จำกัด 2. บริษัท สายรักไทย (1994) จำกัด 3. บริษัท ไพร์ม แพ็คเกจจิ้ง จำกัด และ 4. บริษัทสโตเรจซิสเต็ม อินดัสตรี จำกัด ในการนี้ สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ด้วย

TOP