Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี

‘สรจ.เพชรบุรี’ ร่วมกิจกรรม ‘ตลาดนัดแรงงาน PBRU 2022’

pll_content_description

วันพุธที่ 11  พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวอนงค์นาถ มีศิริ แรงงานจังหวัดเพชรบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 2  ‘ตลาดนัดแรงงาน PBRU 2022’  ซึ่งสำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรีร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดกิจกรรมนัดพบแรงงานย่อยให้กับกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย นักศึกษาจบใหม่ ผู้ว่างงานและประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสการมีงานทำให้แก่กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว สามารถดำรงชีพได้อย่างมีศักดิ์ศรี ลดปัญหาการว่างงาน อีกทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้สมัครงาน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การรับสมัครงานจากนายจ้าง/สถานประกอบการ โดยตรง จำนวน 26 แห่ง รวมทั้งมีการสัมภาษณ์งานผ่านระบบ ZOOM และบริการามัครงานผ่านรถโมบายยูนิตมีตำแหน่งงานว่าง 78 ตำแหน่ง 1,653 อัตรา นอกจากนี้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ได้ร่วมออกบูธจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้บทบาทภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เล่นเกมส์ตอบปัญหา และแจกของรางวัล/สื่อประชาสัมพันธ์ โดยมี     นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

TOP