Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี

‘สรจ.เพชรบุรี’ บูรณาการกิจกรรมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่อำเภอเมืองเพชรบุรี ตามโครงการ “เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” (จังหวัดเคลื่อนที่)

pll_content_description

วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวอนงค์นาถ มีศิริ แรงงานจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวภัทราภรณ์ โททวี นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ร่วมบูรณาการนำกิจกรรมบริการด้านแรงงานในการออกหน่วยเคลื่อนที่ตามโครงการ “เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” 
(จังหวัดเคลื่อนที่) อาทิ แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้บทบาทภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่นายจ้าง ลูกจ้าง (ภาษาไทย/เมียนมา) ตำแหน่งงานว่าง
การคุ้มครองแรงงานเด็ก/แรงงานหญิง/แรงงานบังคับ ความปลอดภัยในการทำงาน ความรู้ด้านประกันสังคม มาตรา 40 เล่นเกมส์ตอบปัญหา และแจกของรางวัล/สื่อประชาสัมพันธ์ ซึ่งได้รับการสนใจจากประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ปลัดจังหวัดเพชรบุรี นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมโครงการ “เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ วัดหนองจอก หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

TOP