Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี

‘สรจ.เพชรบุรี’ ชูประเด็น ‘การสร้างงาน สร้างรายได้ เพิ่มทักษะฝีมือแก่ชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก’ ในการประชุม ‘คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดเพชรบุรี’

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวอนงค์นาถ มีศิริ แรงงานจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมประชุม ‘คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดเพชรบุรี’ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคการศึกษา ภาคประชาสังคม ภาคสื่อมวลชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยมี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม     ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (หลังเก่า)

ในการนี้ สำนักงานแรงานฯ ได้ประสานความร่วมมือกับอาสาสมัครแรงงานในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีสอบถามความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน และจัดทำข้อเสนอ “โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน    ด้านอาชีพ” กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ กลุ่มอาชีพช่างชุมชน สาขาช่างปูกระเบื้อง เพื่อเป็นการกระจายประโยชน์ให้กับประชาชนในระดับพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 3,170 คน ในเขตพื้นที่อำเภอท่ายาง และอำเภอเขาย้อย ดำเนินการจำนวน 5 รุ่น กลุ่มเป้าหมาย 100 คน งบประมาณ 242,075 บาท (สองแสนสี่หมื่นสองพันเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบโครงการดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ จังหวัดเพชรบุรีจะได้นำเสนอผลการประชุมและบัญชีโครงการที่จัดลำดับความสำคัญแล้ว ภายใต้กรอบวงเงินของจังหวัดต่อรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (นายวิษณุ เครืองาม) พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการต่อไป  

TOP