Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี

‘ปธ. กมธ.ศึกษาเชิงนโยบายฯ โฆษกคณะ กมธ.’ ส.ว. ลงพื้นที่ ‘จังหวัดเพชรบุรี’ เดินหน้า ‘ส่งเสริม…สร้างการรับรู้’ ‘ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ….’

pll_content_description

 

วันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2565 นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ ประธานกรรมาธิการศึกษาเชิงนโยบายและกฎหมายแรงงานและโฆษกคณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร นำคณะกรรมาธิการการแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เพื่อรับฟังข้อเท็จจริงพร้อมแลกเปลี่ยนความเห็นและข้อเสนอแนะกับกลุ่มแรงงานนอกระบบในพื้นที่จังหวัด รวมทั้งส่งเสริมการรับรู้ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองแรงงาน  นอกระบบ พ.ศ. ….โดยมี นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ให้การต้อนรับและร่วมหารือข้อราชการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มแรงงานนอกระบบให้ดียิ่งขึ้น ณ ศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น 2     ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

นางสาวอนุสรี กล่าวว่า ปัจจุบันพบกลุ่มแรงงานนอกระบบมากกว่า ๒๐ ล้านคน ทำงานอยู่อย่างกระจัดกระจายทั่วไป ประกอบกับมีแนวโน้มแรงงานในระบบจะหันไปรับจ้างเป็นแรงงานบนแพลตฟอร์ม ยังไม่ได้รับความคุ้มครอง รวมทั้งยังไม่มีระบบประกันสังคมรองรับ ดังนั้นคณะอนุกรรมาธิการ จึงเห็นความสำคัญในการลงพื้นที่รับฟังข้อเท็จจริง พร้อมแลกเปลี่ยนความเห็นและข้อเสนอแนะกับกลุ่มแรงงาน นอกระบบในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเพื่อการส่งเสริม คุ้มครองและพัฒนาแรงงานนอกระบบ ซึ่งเป็นกำลังแรงงานกลุ่มใหญ่ของประเทศ ได้เข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ มีความปลอดภัย ในการทำงาน มีหลักประกันทางสังคม ได้รับการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาสู่คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างสอดรับกับร่างพระราชบัญญัติต่อไป รวมทั้งบรรลุเป้าหมาย การทำหน้าที่ของคณะอนุกรรมาธิการศึกษาเชิงนโยบาย และกฎหมายแรงงาน ในฐานะที่ทำหน้าที่ทางนิติบัญญัติในการติดตามการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลได้ปฏิบัติหน้าที่การประสานงานไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รับทราบปัญหา แลกเปลี่ยนและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาแรงงาน นำไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาภาคแรงงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความยั่งยืนต่อไป

นางสาวอนุสรี กล่าวต่อว่า ในวันนี้ดิฉันได้นำคณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร ร่วมลงพื้นที่ในวิสาหกิจชุมชนที่มีการประกอบอาชีพจริง รวม 4 แห่ง ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ‘กลุ่มป่านศรนารายณ์อารยา’ กลุ่มสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด และกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ‘กลุ่มแปรรูปอาหารฮาลาลเนื้อสัตว์เพชรบุรี’ ตำบลท่าแร้งออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เพื่อรับทราบรายได้/ฝึกอาชีพ และเครือข่ายแรงงานนอกระบบ รวมถึงแนวทางการขับเคลื่อนด้านแรงงานนอกระบบ และการสร้างการรับรู้ถึงการมี ‘ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองแรงงานนอกระบบ พ.ศ. …. ’ โดยแรงงานนอกระบบมีสิทธิเข้าถึงการส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองสภาพการทำงานที่ดี มีความปลอดภัยในการทำงาน สนับสนุนการดำเนินการสร้างหลักประกันทางสังคมให้กับแรงงานนอกระบบ รวมถึงค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์อื่นๆ ตลอดจนแรงงานนอกระบบมีสิทธิยื่นขอขึ้นทะเบียน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมพัฒนาตามความต้องการ และมีการจัดตั้งกองทุน เรียกว่า “กองทุนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองแรงงานนอกระบบ” โดยจะคุ้มครองดูแลแรงงานนอกระบบได้ในอนาคต      ซึ่งขณะนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการ (ร่าง) พระราชบัญญัติฉบับนี้ เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.64 และปัจจุบัน   อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หากสามารถดำเนินการได้ประสบความสำเร็จ     จะประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้บังคับใช้ต่อไป

TOP