Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี

‘จังหวัดเพชรบุรี’ เตรียมความพร้อมส่งสถานประกอบการจังหวัดเพชรบุรี แข่งขัน ‘TO BE NUMBER ONE’ ระดับภาค ประจำปี 2565 มุ่งสู่…’จังหวัดต้นแบบระดับเพชร’ ปีที่ 1

pll_content_description

วันอังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. นางสาวอนงค์นาถ มีศิริ แรงงานจังหวัดเพชรบุรี     จัดส่งทีม ‘ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ภายใต้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)’ เป็นตัวแทนสถานประกอบการจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมการอบรม ‘เตรียมความพร้อมแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด’ เพื่อพร้อมเข้ารับการประกวดชมรมระดับภาค ประจำปี 2565 โดยมี นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการอบรม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

TOP