Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี

ภูมิประเทศ

พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดเพชรบุรีเป็นที่ราบสูง มีภูเขาและป่าไม้ ทางทิศตะวันออกเป็นที่ราบลุ่มไปจนจรดอ่าวไทย ทิศตะวันตกเป็นที่ราบสูงและเทือกเขาตะนาวศรีซึ่งกั้นพรมแดนระหว่างไทยและ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา นอกจากนี้ยังมีป่าไม้อยู่ในท้องที่อำเภอหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านลาด อำเภอท่ายาง และบางส่วนในอำเภอชะอำ

 


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

 

409
TOP