Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี

ข้อมูลผู้บริหาร

 

   แรงงานจังหวัดเพชรบุรี

 

                          ชื่อ : นางสาวอนงค์นาถ มีศิริ

                   ตำแหน่ง : แรงงานจังหวัดเพชรบุรี (Director Phetchaburi Provincial Labour Office)

                   โทรศัพท์ : 032-400-251-2 , 081-248-0569

                  สถานที่ทำงาน : สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี  เลขที่ 2/105-106  หมู่ 1 ตำบลไร่ส้ม

                                            อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000

                         อีเมล (E -Mail) :saraban_phetchaburi@mol.mail.go.th  / mol.phet1@gmail.com

 

 

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญ

 

468
TOP