Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี

ข้อมูลผู้บริหาร

 

   แรงงานจังหวัดเพชรบุรี 

                          ชื่อ : นายวิชาญ  ม่วงใหม่

                   ตำแหน่ง : แรงงานจังหวัดเพชรบุรี (Director Phetchaburi Provincial Labour Office)

                   โทรศัพท์ : 032-400 251-2 , 097-2054298

                  สถานที่ทำงาน : สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี  เลขที่ 2/105-106  หมู่ 1 ตำบลไร่ส้ม

                                            อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000

                         อีเมล (E -Mail) :Phetchaburi@mol.mail.go.th  / mol.phet1@gmail.com

 

 

การดำรงตำแหน่งที่สำคัญ

                            – แรงงานจังหวัดสุโขทัย (นักวิชาการแรงงาน 8/ผู้อำนวยการระดับต้น) เวลาดำรงตำแหน่ง 4 ปี

                       – แรงงานจังหวัดกำแพงเพชร (นักวิชาการแรงงาน 8/ผู้อำนวยการระดับต้น) เวลาดำรงตำแหน่ง

                          2 ปี 3 เดือน

                       – แรงงานจังหวัดราชบุรี (นักวิชาการแรงงาน 8/ผู้อำนวยการระดับต้น) เวลาดำรงตำแหน่ง 2 ปี 8 เดือน

                       – แรงงานจังหวัดปัตตานี (ผู้อำนวยการระดับสูง) เวลาดำรงตำแหน่ง 2 ปี 3 เดือน

                        – แรงงานจังหวัดปทุมธานี (ผู้อำนวยการระดับสูง) เวลาดำรงตำแหน่ง – ปี 4 เดือน

                        – แรงงานจังหวัดเพชรบุรี (ผู้อำนวยการระดับสูง)  ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2560-ปัจจุบัน

 

TOP