Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี

‘5 เสือแรงงานเพชรบุรี’ ขานรับนโยบาย “รมว.เฮ้ง”จับมือ ‘กอ.รมน. และตรวจคนเข้าเมือง’ บุกหนองหญ้าปล้อง ตรวจเข้ม ‘สวนเกษตร ฟาร์มหมู’ ป้องกัน ‘การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน’

pll_content_description

วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวอนงค์นาถ มีศิริ แรงงานจังหวัด มอบหมายให้ นางสาวภัทราภรณ์ โททวี นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบุรี กอ.รมน. ตรวจคนเข้าเมือง และอาสาสมัครแรงงานตำบลหนองหญ้าปล้องในการออกตรวจสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยง ในเขตอำเภอหนองหญ้าปล้อง รวม 5 แห่ง ลูกจ้าง 101 คน ได้แก่

  1. บริษัทซีเอสฟาร์มกรุ๊ป จำกัด มีแรงงานจำนวน 73 คน สัญชาติไทย 60 คน (ชาย 25 คน หญิง 35 คน) สัญชาติเมียนมา 11 คน (ชาย 7 คน หญิง 4 คน) สัญชาติกัมพูชา 2 คน (ชาย 1 คน หญิง 1 คน)
  2. สวนมะลิของนางวัลยา อุยเหินนภา มีแรงงาน จำนวน 5 คน สัญชาติไทย 4 คน (ชาย 3 คน หญิง 1 คน) สัญชาติลาว 1 คน (ชาย 1 คน)
  3. สวนมะลิของนางคมคาย อุยเหินนภา มีแรงงาน จำนวน 9 คน สัญชาติลาว 9 คน (ชาย 6 คน หญิง 3 คน)
  4. ไร่สับปะรดของนายสมบุญ พุ่มจิต มีแรงงาน 11 คน สัญชาติกัมพูชา 11 คน (ชาย 5 คน หญิง 6 คน)
  5. หจก. ส. ทรัพย์สุวรรณ มีแรงงาน 3 คน สัญชาติลาว 3 คน (ชาย 1 คน หญิง 2 คน)

จากการลงพื้นที่เจ้าหน้าที่ได้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ ในการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน รวมทั้งกำชับให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด จากการตรวจพบว่า สถานประกอบการดังกล่าวปฏิบัติถูกต้อง มีการจ้างแรงงานที่ถูกกฎหมาย ไม่ผ่านบริษัทนายหน้า ไม่พบการใช้แรงงานเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และไม่พบพฤติกรรมการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์หรือพฤติกรรมการนำไปสู่ขบวนการค้ามนุษย์ด้านแรงงานแต่อย่างใด พร้อมสอดรับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยตรวจคัดกรองเบื้องต้น การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (ตาม พรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

TOP