Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี

‘แรงงานเพชรบุรี’ ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการ ‘สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ณ จังหวัดเพชรบุรี’

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี  นางสาวอนงค์นาถ มีศิริ แรงงานจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่การดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาในการลงพื้นที่ของ ‘คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง’ นำโดย นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่พบส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนชุมชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของวุฒิสภา ตลอดจนนำเสนอกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือประเด็นที่น่าสนใจ พร้อมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทน และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี รวมทั้งมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เพื่อจัดสรรให้กับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีต่อไป

TOP