Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี

‘แรงงานเพชรบุรี’ จับมือ อสร. เยี่ยมเยียน สร้างขวัญกำลังใจ ‘กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ’ อำเภอบ้านแหลม และอำเภอหนองหญ้าปล้อง

pll_content_description

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นางสาวอนงค์นาถ มีศิริ แรงงานจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับอาสาสมัครแรงงาน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครัวเรือนยากจน ตามข้อมูล TPMAP เร่งให้ความช่วยเหลือในมิติด้านรายได้ เช่น ความต้องการประกอบอาชีพ การพัฒนาทักษะฝีมือ การสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40  และมอบสิ่งของเพื่ออุปโภค/บริโภค และเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและแสดงความรักความห่วงใยแก่กลุ่มเปราะบางดังกล่าว ตามแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามที่คณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คพจ.) กำหนด รวมจำนวน 4 ครัวเรือน ได้แก่ ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จำนวน 3 ครัวเรือน และตำบลท่าตะคร้อ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จำนวน 1 ครัวเรือน

TOP