Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี

แรงงานจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารในพื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศในระดับพื้นที่ ครั้งที่ ๘

pll_content_description

 วันอังคารที่ ๒๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ (วันที่สองของการเข้ารับการฝึกอบรม) เวลา ๐๙.๐๐ น. แรงงานจังหวัดเพชรบุรี(นายสิทธิอุดม หนูฤทธิ์) เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารในพื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศในระดับพื้นที่ ครั้งที่ ๘ โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ณ ห้องแซฟไฟร์ ๑๐๘ IMPACT FORUM อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี (เฉพาะจังหวัดเพชรบุรี)

 
 

 

 

TOP