Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี

แรงงานจังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่ควบคุมและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานโครงการบริหารจัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เข็มที่ 2

pll_content_description

TOP