Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี

‘แรงงานจังหวัดเพชรบุรี’ มอบเกียรติบัตร ‘โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ’ ของ ‘สำนักงานจัดหางานจังหวัดจังหวัดเพชรบุรี ‘ หลักสูตร ‘น้ำพริกเสวย’

pll_content_description

วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. นางสาวอนงค์นาถ มีศิริ แรงงานจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน
ปิดการฝึกอบรมและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วม ‘โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ’ ของ ‘สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี ‘ หลักสูตร ‘น้ำพริกเสวย’ ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 14 คน ณ วัดโพธาวาส ตำบลสมอพรือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
โครงการดังกล่าวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพที่ตรงตามความเหมาะสมกับวัย หรือความต้องการ รวมทั้งเพื่อให้ท้องถิ่นชุมชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมอีกทางหนึ่งด้วย

 

TOP