Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี

‘สรจ.เพชรบุรี’ ลงพื้นที่ อ.ชะอำ และ อ.ท่ายาง ปิดกิจกรรม “การพัฒนาทักษะฝีมือ”

pll_content_description

วันที่ 25 มกราคม 2565 นางสาวอนงค์นาถ มีศิริ แรงงานจังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่ปิดกิจกรรม ‘โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดเพชรบุรี’ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมการพัฒนาทักษะฝีมือ’ ในพื้นที่อำเภอท่ายาง และอำเภอชะอำ รวม 2 กิจกรรม ได้แก่ 1. หลักสูตรช่างชุมชุน กลุ่มก่อสร้าง สาขาการปูกระเบื้อง  ณ วัดหนองโรง หมู่ที่ 4 ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี กลุ่มเป้าหมายจำนวน 20 คน  2. หลักสูตร ‘การออกแบบลวดลายและทอผ้าคลุมไหล่จากใยกล้วย’ หมู่ที่ 4 ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี กลุ่มเป้าหมายจำนวน 16 คน ซึ่งดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 21 – 25 มกราคม 2565 ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี และรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นวิทยากรฝึกอบรม

นางนัยนา เพ็งอุดม อาสาสมัครแรงงานตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง ผู้เสนอขอรับการสนับสนุนกิจกรรม

กล่าวว่า ‘ต้องขอขอบคุณท่านสุชาติฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ขอบคุณท่านธิวัลรัตน์ ที่ปรึกษา รมต. รวมทั้งขอบคุณสำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ที่มอบโอกาสให้กับพี่น้องตำบลเขากระปุกมาร่วมกันพัฒนาทักษะฝีมือ นอกจากนี้ยังได้ทำกุศลร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้กับวัดหนองโรงแห่งนี้ด้วย’

ทางด้าน นางสมบัติ อินทรแหยม 1 ในผู้เข้าร่วมกิจกรรม กล่าวว่า ‘รู้สึกดีใจที่ทางสำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมดีเช่นนี้ให้กับชาวตำบลเขากระปุก นอกจากได้ความรู้เพิ่มทักษะแล้ว ยังได้มาทำกิจกรรมดีๆ ในการปูกระเบื้องให้กับวัดได้ดูสวยงาม สร้างบรรยากาศที่ดี ปกติตนเองกับพี่นัยนา (อสร.) กับกลุ่มเพื่อนๆ ก็ชอบทำบุญอยู่แล้ว และต้องการให้มีกิจกรรมดีๆ เช่นนี้อีกเพื่อพี่น้องในพื้นที่/ชุมชนต่างๆ ต่อไป’

TOP