Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี

‘สรจ.เพชรบุรี’ ร่วมอบรม ‘โครงการพัฒนาระบบศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน (MOL Service Center System)’

pll_content_description

เมื่อวันที่ 21-22 กันยายน 2565 นางสาวอนงค์นาถ มีศิริ แรงงานจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวภัทราภรณ์  โททวี นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และ นายพัทธดนย์ สุดแท้ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมอบรม ‘โครงการพัฒนาระบบศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน (MOL Service Center System)’ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อยกระดับการให้บริการประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมโยงงานบริการ e-Service ที่สำคัญ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานให้ประชาชน/ลูกจ้าง สถานประกอบการ สามารถเข้าถึงบริการด้านแรงงานด้วยบัญชีเดียวของกระทรวงแรงงานในรูปแบบ Single Sign On ณ สถาบันวิชาการ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

TOP