Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี

‘สรจ.เพชรบุรี’ ร่วมพิธีเปิด ‘โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ’ หลักสูตร ‘น้ำพริกเสวย’ จังหวัดเพชรบุรี

pll_content_description

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวอนงค์นาถ มีศิริ แรงงานจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวภัทราภรณ์ โททวี นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ร่วมพิธีเปิด ‘โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ’ หลักสูตร ‘น้ำพริกเสวย’ จังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการโดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรีเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพที่ตรงตามความเหมาะสมกับวัย หรือความต้องการในท้องถิ่นชุมชน ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม รวมทั้งได้รับการเสริมสร้างทางร่างกาย จิตใจ ตระหนักถึงคุณค่าและศักยภาพของตนเอง ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 14 คน ณ วัดโพธาวาส ตำบลสมอพรือ อำเภอ   บ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

TOP