Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี

‘สรจ.เพชรบุรี’ ร่วมประชุม ‘คณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดเพชรบุรี’

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวอนงค์นาถ มีศิริ แรงงานจังหวัดเพชรบุรี    ร่วมประชุม ‘คณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดเพชรบุรี’ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งได้รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้านการป้องกัน ประจำปีงบประมาณ 2565 ของสำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรีต่อที่ประชุมฯ นอกจากนี้ได้ร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงาน/กิจกรรม ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565  โดยมี นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรม   ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (หลังเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

TOP