Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี

‘สรจ.เพชรบุรี’ ร่วมประชุม ‘คณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเพชรบุรี’

pll_content_description

วันศุกร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565 13.30 น. นางสาวอนงค์นาถ มีศิริ แรงงานจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวภัทราภรณ์ โททวี นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุม ‘คณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเพชรบุรี’ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อทราบผลการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง และหารือ การแกไข้ปัญหาบ้านพักพูลวิลล่า โดยมี นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

TOP