Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี

‘สรจ.เพชรบุรี’ รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ที่ประชุม ‘คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบุรี’ ครั้งที่ 1/2565

pll_content_description

วันศุกร์ที่ 28 มกราคม  พ.ศ.2565 เวลา 14.30 น. นางสาวอนงค์นาถ มีศิริ แรงงานจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมประชุม ‘คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบุรี’ ครั้งที่1/2565 พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรีได้รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในช่วงเดือนมกราคม 2565 ที่ได้ดำเนินงานต่อที่ประชุม รวม 2 โครงการ ได้แก่    1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ 2. โครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัย  ยาเสพติด โดยมี นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

TOP