Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี

‘‘สรจ.เพชรบุรี’ บูรณาการร่วมกับ ‘อสร.’ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมา” เขต อ.บ้านแหลม และ อ.เขาย้อย

pll_content_description

วันจันทร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ.2565 นางสาวอนงค์นาถ มีศิริ แรงงานจังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่ร่วมกับอาสาสมัครแรงงาน อ.บ้านแหลม/อ.เขาย้อย ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมา เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติด การป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน การต่อต้านการทุจริต และการปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงสาธารณสุข ในพื้นที่ อ.บ้านแหลม และ อ.เขาย้อย รวม 6 แห่ง ได้แก่  1. น้ำดื่มบังยาซีน
2.โรงงานอาหารสัตว์  3. ชัยวัฒน์ฟาร์ม สาหร่ายพวงองุ่น  (อ.บ้านแหลม)  4. สำอางค้าไม้  5. เกษตรเซนเตอร์
 6. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านทับคาง (อ.เขาย้อย) โดยสถานประกอบการดังกล่าวให้การต้อนรับและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง

TOP