Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี

สรจ.เพชรบุรี ร่วมประชุม ‘มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP

pll_content_description

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมเพื่อชี้แจงมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP) การตรวจคัดกรองเบื้องต้นเพื่อแสวงหาข้อบ่งชี้สำหรับบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยได้ว่าอาจเป็นผู้เสียหายจากการแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงาน แรงงานบังคับ หรือการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom จาก ห้องประชุมแสงสิงแก้ว ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน ในการนี้ นางสาวอนงค์นาถ มีศิริ แรงงานจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้ นางสาวภัทราภรณ์ โททวี นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ พร้อมด้วย ผู้แทนสำนักงานจัดหางาน ผู้แทนสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และอาสาสมัครแรงงานตำบลบ้านกุ่มและตำบลไร่มะขาม เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

TOP