Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสมัครเข้ารับการเลือกตั้งและการแจ้งชื่อผู้ลงคะแนนเลือกตั้งเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการไตรภาคี

pll_content_description

TOP