Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่องอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1เมษายน 2564

pll_content_description

TOP