Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี

นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

pll_content_description

TOP