Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี

นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 เข็มที่ 1 สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33

pll_content_description

TOP