Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี

‘ที่ปรึกษาแรงงาน’ ร่วมคณะ ‘ปธ. กมธ.ศึกษาเชิงนโยบายฯ โฆษกคณะ กมธ.’ สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่เยี่ยมชม ‘กลุ่มแปรรูปอาหารฮาลาลเนื้อสัตว์เพชรบุรี’ เดินหน้า ! ร่วมรู้…ร่วมส่งเสริม ‘ร่างกฎหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ’

pll_content_description

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน ร่วมลงพื้นที่กับคณะกรรมาธิการ  การแรงงาน นำโดย นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ ประธานกรรมาธิการศึกษาเชิงนโยบายและกฎหมายแรงงานและโฆษกคณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะ เพื่อเยี่ยมชมพร้อมให้กำลังใจ รวมทั้ง รับฟังข้อเท็จจริง แลกเปลี่ยนความเห็น ข้อเสนอแนะ และส่งเสริมการรับรู้ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองแรงงานนอกระบบ พ.ศ. …. ให้กับกลุ่มแรงงานนอกระบบ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ร่วมให้การต้อนรับ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ‘กลุ่มแปรรูปอาหารฮาลาลเนื้อสัตว์เพชรบุรี’ ตำบลท่าแร้งออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

นางธิวัลรัตน์ กล่าวว่า ‘กระทรวงแรงงาน’ มีเป้าหมายเดียวกันกับ ‘คณะกรรมาธิการการแรงงาน              สภาผู้แทนราษฎร และคณะอนุกรรมาธิการศึกษานโยบายและกฎหมายแรงงาน’ คือ การดูแลแรงงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นส่วนสำคัญในการช่วยฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบัน โดยในวันนี้ท่าน   สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้ลงพื้นที่ร่วมกับคณะของท่าน อนุสรี ทับสุวรรณ ประธานกรรมาธิการศึกษาเชิงนโยบายและกฎหมายแรงงานและโฆษกคณะกรรมาธิการการแรงงาน          สภาผู้แทนราษฎร เพื่อเยี่ยมชมพร้อมให้กำลังใจ ‘กลุ่มแปรรูปอาหารฮาลาลเนื้อสัตว์เพชรบุรี’ รวมทั้งรับทราบสถานการณ์การทำผลิตภัณฑ์รายได้ของวิสาหกิจชุมชน อุปสรรค ปัญหา และแนวทางการดูแลกลุ่ม รวมถึงการสร้างการรับรู้ถึงการมี (ร่าง) พ.ร.บ. แรงงานนอกระบบ พ.ศ… ซึ่งจะคุ้มครองดูแลแรงงานนอกระบบให้มีสิทธิเข้าถึงการส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต ตลอดจนคุ้มครองสภาพการทำงานที่ดี มีความปลอดภัยในการทำงาน ในรูปแบบของ ‘กฎหมาย’ ซึ่งสามารถที่จะใช้เป็นทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมได้           

นางธิวัลรัตน์ กล่าวต่อว่า จากการลงพื้นที่ในครั้งนี้จะได้นำไปขับเคลื่อนนโยบายและร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ พ.ศ….. ให้เป็นผลสำเร็จ เกิดผลเป็นรูปธรรมและนำไปบังคับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่พี่น้องผู้ใช้แรงงาน โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ท้ายสุดนี้ จะขอให้ ‘กลุ่มฮาลาลเนื้อสัตว์’ ช่วยกันนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของ (ร่าง) พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต    และคุ้มครองแรงงานนอกระบบ นำไปเผยแพร่สร้างการรับรู้ในวงกว้างต่อไป

TOP