ข่าวเด่น

คุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

ภาพข่าว: 

ค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดเพชรบุรี

ภาพข่าว: 

สรจ. เพชรบุรี ร่วมประชุม ผ่านระบบ VDO Conference

       เมื่อวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560  เวลา 08.30 น.  นางสาวปภาดา บุณยงามปรีดี รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ประชุมรับมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ในปีงบประม

ภาพข่าว: 

ประชาสัมพันธ์หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดเพชรบุรี

ภาพข่าว: 

แรงงานจังหวัดเพชรบุรี ร่วมประชุมวิชาการเผยแพร่และนำเสนอผลงานวิจัยของ ๑๒ ศูนย์วิจัย

 วันศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. แรงงานจังหวัดเพชรบุรี(นายสิทธิอุดม หนูฤทธิ์) ร่วมประชุมวิชาการเผยแพร่และนำเสนอผลงานวิจัยของ ๑๒ ศูนย์วิจัย ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น ๓ อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

ภาพข่าว: 

นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ได้เดินทางมาตรวจราชการรอบที่ ๓

 วันอังคารที่ ๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น.

ภาพข่าว: 
Syndicate content