ทำเนียบผู้บริหาร

 
 
ทำเนียบ
 
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี
 
๑.    ร.ต.อ.มานพ          สนองคุณ                   ๓  ต.ค. ๔๕  -  ๓๐  ส.ค.  ๔๖
                     

๒.   นายฉัตรชัย          เลี่ยมแก้ว                    ๑ ก.ย.  ๔๖  -  ๒๔  ธ.ค.   ๕๐

 

๓.   นางวันเพ็ญ          พรหมเกษ                   ๑๘  ม.ค. ๕๐  - ๙ ก.ค. ๕๕

 

๔.   นางมยุรี               อินทรชาธร                ๓ ก.ย. ๕๕  - ๑๙  ธ.ค. ๕๗

 

๕    นางยุวรี               สัตยพานิช                ๒๒ ธ.ค. ๕๗  -  ๓๐ ก.ย. ๕๘  

 

๖.    นายสิทธิอุดม     หนูฤทธิ์                      ๓๐  ก.ย. ๕๘ - ปัจจุบัน