อาสาสมัครแรงงาน

ข้อมูลอาสาสมัครแรงงานจังหวัดเพชรบุรี

 

จังหวัดเพชรบุรี  มีอาสาสมัครแรงงาน จำนวน  93 คน  93 ตำบล

  

 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ที่อยู่ โทรศัพท์
ที่
  อำเภอเมือง    
1 นางสาวกอบแก้ว  ไชยสมนึก 6 ซ.4  ตลาดวัดเกาะ ต. ท่าราบ  085-1797164
2 นางกุสุมา  เหยียนยั่งยืน  66 ม.13 ต.บ้านกุ่ม  088-6771729
3 นางพรรณนิภา สุจริตจิตร 229 ม.8 ต.ธงชัย  089-6789497
4 นางนัยนา  อรุณเลิศวณิชชา 114/8 ม.1 ต.ช่องสะแก  087-4118867
5 นายบรรจง   เพิ่มทรัพย์ 122 ม.2 ต.บางจาน  097-1241858
6 นางแทน  สุขสำราญ 81 ม.8  ต.นาพันสาม อ.เมือง 084-0055923
7 นางอัญชลี  พวงประเสริฐ 35 ม.3 ต.หนองโสน   089-0889651
8 นายเจษฎา  จุโฑปะมา 253/1 ม.1 ต.ไร่ส้ม   089-8191505
9 นางกัสมา  ถนอมนุช 53/3  ม. 3  ต.เวียงคอย อ.เมือง 086 - 164470
10 นางจำปา ศรีนาม 14 ม.1 ต.บางจาก  086-1767324
11 นางเชษฐ์สุดา  นงนุช 2/3 ม.3 ต.บ้านหม้อ 098-2838187
12 นายสมพงษ์  โสภา 85/2 ซ.บริพัตร 5 ถ.บริพัตร (ต.ต้นมะม่วง) 096-1377280
13 นางพิมลธยา  แก้วแดง 2/3  ม.3  ต.บ้านหม้อ (คลองกระแชง) 089-7419582
14 นายธรธวัช  กาญจนวิภาพร 390/1  ต. ท่าราบ  (ต. นาวุ้ง)  087-1191154
15 นายอรุณ  เจริญผล 18  ม. 1  ต. สำมะโรง   089-5300115
16 นางสาวณัฐนันท์  เลื่อยกระโทก 4 ม.7 ต.โพพระ  089-9139953
17 นายสวัสดิ์  แสนสำราญ 18  ม.5 ต.หาดเจ้าสำราญ  084-3941921
18 นางเบญญาภา  นนทศักดิ์ 8/1 ม.3 ต.หัวสะพาน  086-1746963
19 นางสมคิด  ยิ้มแย้มศรี  41 ม.2 ต.ต้นมะพร้าว  086-8929157
20 นางเอื้องพร  ภูผาสุข 26 ม.3 ต.วังตะโก  090-3195965
21 นางสาวอรอุมา จิ๋วใย 41 ซ.วัดเกาะแก้ว4 ต.ท่าราบ (โพไร่หวาน) 087-4168343
22 นางรุ่งอรุณ  บัวศิริ 33  ม.8 ต. ดอนยาง  061-4762780
23 นางระเบียบ  พึ่งโพธิ์ทอง 43  5. ต. หนองขนาน 092-5267164
24 นางสาวละมุด  สุขเรือง 3  ม. 2  ต.หนองพลับ  085-3863454
  อำเภอบ้านแหลม    
25 นางไพรัตน์ โกศลนิรัติวงษ์ 279/1 ม.2 ต.บ้านแหลม 087-1707689
26 นายกิตติพันธุ์ สุวรรณศิริ 57/1 ม.1 ต.ปากทะเล  081-1956062
27 นางสาวซาเราะซ์  โพธิ์ศรี 66 ม.4  ต.ท่าแร้ง  081-8675966
28 นายประชุม  ดีสุ่น 39 ม.11 ต.บางขุนไทย  086-7997152
29 นางรสรินทร์  พยมพฤกษ์ 35 ม.8  ต.บางตะบูน  087-0604196
30 นายสาโรจน์ มิตรน้อย 9/1 ม.4 ต.แหลมผักเบี้ย  081-9956351
31 นายทวี  วงศ์ตั้ง 72/1 ม.1 ต.บางตะบูนออก  089-0326189
32 นางบุญส่ง  กึ่งสะอาด 179  ม.4 ต.บางแก้ว   087-9758690
       
33 นายอุทัย  แก้วมณี 4 ม.4 ต.บางครก  086-8336203
34 นายโชคชัย แช่มช้อย 101 ม..4 ต.ท่าแร้งออก  086-3162211
  อำเภอบ้านลาด    
35 นางสุภา  จันทร์แก้ว 25 ม.1 ต. ไร่โคก 080-6565032
36 นายประวิทย์  เข็มกลัด 51  ม.5  ต.ถ้ำรงค์    089-2329517
37 นายสมพงษ์ เกิดทิน 58 ม.5 ต.ท่าช้าง   087-5637740
38 นางจุไรภรณ์  อุ่นใจเพื่อน  10 ม.2 ต.ตำหรุ  087-0604679
39 นางพรทิพย์ คำเขียน 49/1 ม.1 ต.ห้วยข้อง  086-1633343
40 นางสายหยุด กิ่งจันทร์ ต.ลาดโพธิ์   087-1643997
41 นายกุศล มีพลาย 25/1 ม.4 ต.ท่าเสน   082-0880776
42 นายสมพงษ์  เอี่ยมองอาจ 123 ม.2 ต.โรงเข้   090-7870792
43 นางสาวอารีรัตน์  เทศกลั่น 31  ม. 4  ต.สมอพลือ 083-1884531
44 นางสาวเอกรัตน์ แผนเจริญ 85 ม.9 ต.หนองกะปุ   089-0685719
45 นางสาวปนิชญา มิตรจิต 58/2 ม.1 ต.สะพานไกร   081-9447083
46 นางเพ็ญรดี  สังข์พุก 54  ม. 2 ต. บ้านหาด 085-964-7133
47 นายสุวิทย์  เทศพุก 37 ม.1 ต.ไร่มะขาม  086-1690264
48 นายโสภณ  ชูชื่น 15 ม.5 ต.หนองกระเจ็ด   087-5317976
49 นางธมนวรรณ  บุตรเล็ก 14/2 ม.1 ต.ไร่สะท้อน  085-8100226
50 นางสาวลัดดา ราชปักษ์ 23 ม.5 ต.บ้านทาน   086-1338385
51 นางลัดดา  พันธ์เผือก 81/1 ม.8 ต.บ้านลาด   087-1718461
52 นายโป่ง  เกิดเกษม 10 ม.6  ต.ห้วยลึก 086-081-2045
  อำเภอชะอำ    
53 นายบุญสม  เนียมทอง 73  ม.8 ต. บางเก่า 080-6507281
54 นายสมพงษ์  นวมมา 264 ม.2  ต.ไร่ใหม่พัฒนา 087-9206940
55 นายบุญแรม  เสือทอง 95/1 ม.2 ต. สามพระยา 089-8067803
56 นายหวล  นุชนารถ 1 ม.3 ต.เขาใหญ่  081-2687416
57 นายประสิทธ์   ป่าคล้ำ 33 ม.2 ต.ห้วยทรายเหนือ 081-1934375
58 นางพัฒน์นรี  น้อยคำศิริ 28/9 ถ.ราษฎร์พลี  ต.ชะอำ 083-9230245
59 นางสาวจงกล  สุขเจริญ 104 ม.5 ต.หนองศาลา  086-5265608
60 นางสาวแฉล้ม ใกล้ชิด 222 ม.1 ต.ดอนขุนห้วย  084-3191387
61 นางอัญชลี  น้อยคำศิริ 66 ม.2  ต.นายาง   081-6641379
  อำเภอท่ายาง    
62 นายสอิ้ง  บุญเต็ม 92 ม.10 ต.ท่าไม้รวก  081-0173492
63 นายสำรอง  ขาวคง 51 ม.1 ต.บ้านในดง  087-0119605
67 นางสาวยุพิน  จันทร์เสงี่ยม 218  ม.4  ต.ท่าคอย 086-0498171
65 นายสวัย  ปิ่นทอง 48 ม.2 ต.ปึกเตียน  089-2605611
66 นางสุธาดา  ยอดทองถาวร 171/2 ม.3 ต.วังไคร้  089 8065654
67 นางรำพึง  เกตุแก้ว 65 ม.4 ต.หนองจอก  083-9019749
68 นายหนูกอง  จัดพูล 49  ม.10  ต. ท่าแลง 086-1285144
69 นางรังสินี  ปรองดอง  3/1 ม.2 ต.ยางหย่อง  089-5490456
70 นายประดิษฐ  อุทัยธรรม 144/1 ม.3 ต.กลัดหลวง  089-8274970
71 นางบุญนำ  ทหารเพรียง 84 ม.6 ต.ท่ายาง  087-3284718
72 นายพยุง  คำปอ 57 ม.6 ต.มาบปลาเค้า  089-0094248
73 นางสาวนัยนา  เพ็งอุดม 143 ม.10 ต.เขากระปุก  081-0145487
  อำเภอแก่งกระจาน    
74 นางวรวรรณ  ไสยเวช 151 ม.9  ต.แก่งกระจาน  080-6550389
75 นางจำเริญ  หลวงไกร 79 ม.3  ต. สองพี่น้อง 086-1763409
76 นางสาวพิทยาภรณ์  ชมยิ่ง 215 ม.2 ต.วังจันทร์  080-6527974
77 นางลำดวน  ตันสอน 110  ม.1 ต. ป่าเด็ง 085-2636031
78 นางสอน  รุ่งเรือง 255  ม.3  ต. พุสวรรค์ 084-7125801
79 นางอุษา  เฉลิมพันธ์ 259  ม.6 ต.ห้วยแม่เพรียง  098-5453600
  อำเภอเขาย้อย    
80 นายสหัส  สายสนิท 1/1  ม.3 ต.หนองปลาไหล  080-5945343
81 นางสาวนวลน้อย  ปิ่นทอง 81 ม.2 ต.หนองปรง  082-0780608
82 นางจรรยา  เถาน้อย 169 ม.6  ต.เขาย้อย  081-5718941
83 นางทูน เคี้ยมพันธุ์ 67/1 ม.3 ต.ทับคาง  084-1356818
84 นางสาวปราณี  กิมสร้าง 13 ม.1 ต.สระพัง  084-0449136
85 นางสายทอง เอี่ยมศรี 77/1 ม.4 ต.บางเค็ม 087-0127390
86 นางถนอมรัตน์  จรูมเคลือ 83 ม.4 ต.หนองชุมพลเหนือ 088-4563175
87 นางสาววิมล  นิยมญาติ 15 ม.5  ต. หนองชุมพล 088-2305813
88 นางบุญยิ่ง  ศรนรินทร์ 56/3 ม.3 ต.ห้วยโรง  089-7044625
89 นางขวัญเมือง  อินทรศวร 4   ม. 1 ต.ห้วยท่าช้าง  084-1277161
  อำเภอหนองหญ้าปล้อง    
90 นางสาวพิมพา  ล้อมสาย 56 ม.4 ต.หนองหญ้าปล้อง (ยางน้ำกลัดใต้) 080-6260206
91 นายศรันย์  พูลสมบัติ 56 ม.4 ต.หนองหญ้าปล้อง 094-4987915
92 นางอุนากรรณ  ไทยถนอม 79  ม.3  ต. ท่าตะคร้อ 089-9157146
93 นางสาวกานต์พิชชา  ทองต้า 13/1  ม.3 ต.ยางน้ำกลัดเหนือ 091-2708522