จังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด พ.ศ.2562-2564

   

          วันนี้ (วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561) เวลา 14.00 น. นายวิชาญ  ม่วงใหม่  แรงงานจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด พ.ศ.2562-2564 (ฉบับทบทวน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี  เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด พ.ศ.2562-2564 และจัดทำร่างแผนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด พ.ศ.2562-2564 (ฉบับทบทวน  ประจำปี  พ.ศ.2562)