จังหวัดเพชรบุรี ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ To Be Number One ในสถานประกอบการ