จังหวัดเพชรบุรี ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 29/2560-2561 ผ่านระบบ VDO Conference