สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 17/2560 ผ่านระบบ Video Conference