สรจ.เพชรบุรี จัดโครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน

    เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560  เวลา 08.30 น.  สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี  ดำเนินงานโครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ให้กับ อาสาสมัครแรงงานระดับตำบล  จำนวน 93 คน   เพื่อมุ่งเน้นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด โดยอาสาสมัครแรงงาน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ โครงการโรงงานสีขาว และมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (มยส.) โครงการ To Be Number One ระบบการบำบัดรักษา และการช่วยเหลือแรงงานที่เป็นผู้เสพ/ติดยาเสพติด   โดยนางสาวปภาดา  บุณยงามปรีดี  รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดเพชรบุรี  และวิทยากรจาก สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี  และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี