สรจ.เพชรบุรี ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 7/2560 ผ่านระบบ Video Conference