จังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมออกหน่วยบริการ โครงการ "เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ปีงบประมาณ 2560

 วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวปภาดา บุณยงามปรีดี รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ร่วมจัดกิจกรรมออกหน่วยบริการโครงการ “เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วัดกุญชรวชิราราม หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยท่าช้าง อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรี เพื่อนำบริการต่างๆ ของกระทรวงแรงงาน ออกให้บริการและพบปะเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ห่างไกล  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  (นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี) เป็นประธาน  มีประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการจากสำนักงานแรงงาน จำนวน 110 คน