จังหวัดเพชรบุรี ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง) ครั้งที่ 6/2560 ผ่านระบบ VDO Conference

             

             วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560  เวลา 08.00 น.  นางสาวปภาดา บุณยงามปรีดี รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) คร้ังที่ 6 ผ่านระบบ VDO Conference  กับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว)  และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน  ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี