ประชาสัมพันธ์ งบทดลองของสำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561 มาเพื่อเผยแพร่ให้ทราบ