จังหวัดเพชรบุรีประชุม การขับเคลื่อนการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และการสกัดกั้นปราบปรามแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี